Hotel Breukelen, Breukelen
Donderdag 23 november 2017

9e Jaarcongres

De aanpak van Witwassen
Jaarcongres witwassen

Home

Actualiteiten & verdieping voor de signalering, opsporing en vervolging van witwassen

Tijdens het 9e jaarcongres De Aanpak van witwassen komen de actuele ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen aan bod. Na het volgen van deze bijeenkomst is uw kennis van de meldplicht en strafrechtelijke bestrijding van witwassen optimaal en up-to-date. U kent de laatste jurisprudentie op dit gebied en beschikt over de juiste bagage om in uw dagelijkse praktijk met deze problematiek om te gaan.

Aandachtspunten dit jaar zijn:

  • Actuele ontwikkelingen Wwft en toezicht
  • Hoe de UBO in Europa door de mazen van de wet glipt
  • Het belang van transactiemonitoring bij financiële instellingen
  • Veranderingen in de Trustsector
  • FIOD: corruptiebestrijding in de praktijk
  • Witwassen en de strategie van de verdediging
  • Casuïstiek en actuele jurisprudentie witwassen
  • Gastcolumn ´Bankiers en witwassen: wegkijken helpt niet´

Blijvende aandacht voor aanpak en preventie van witwassen
Zowel aan de preventieve als repressieve kant blijft er volop aandacht voor het thema witwassen. Preventief, door versteviging van wetgeving en beleid. Een voorbeeld vormt de vierde anti-witwasrichtlijn waarin onder meer extra verplichtingen ten aanzien van het cliëntenonderzoek zijn opgenomen. Toezichthouder DNB wijst steeds nadrukkelijker op het belang van de intensiviering van transactiemonitoring. De FIOD draagt actief bij aan het vergroten van de kennis over witwassen en corruptie, onder meer door te wijzen op risico’s en red flags.
Aan de repressieve kant, opsporing en vervolging, blijven de ontwikkelingen doorgaan. De onderzoeken naar aanleiding van de vorig jaar openbaar geworden Panama-papers zijn daar een goed voorbeeld van. De terroristische aanslagen nopen de overheid tot het aanpakken van terroristische organisaties. De jaarlijks op het actualiteitencongres te bespreken stroom witwasjurisprudentie laat eveneens zijn dat de opsporings- en vervolgingsinstanties niet stilzitten en dat het normatief kader inzake witwassen continu wordt aangescherpt.
Naast de traditionele aandacht voor de preventieve en de repressieve aanpak van witwassen tijdens het jaarlijks congres, wordt dit dieper ingezoomd op de Europese problematiek van de UBO, transactiemonitoring en het project ‘Niet-Melders’.
 
De UBO
De Panama Papers hebben weer eens duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) te kennen die achter financiële structuren en fiscale constructies schuil gaan. De vierde anti-witwasrichtlijn beoogt hogere drempels op te werpen, waardoor misbruik en oneigenlijk gebruik kan worden voorkomen en opsporings- en vervolgingsinstanties makkelijker in staat zullen zijn de UBO te achterhalen.
 
Transactiemonitoring
De trustsector (en financiële instellingen hebben) als poortwachter een cruciale rol in het herkennen en voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme. Transactiemonitoring is in dit kader een essentiële beheersmaatregel. Alleen met adequate transactiemonitoring kan een trustkantoor (financiële instelling) ongebruikelijke transacties tijdig identificeren en onverwijld aan de FIU-Nederland melden.
 
Project Niet-Melders
Instellingen genoemd in de Wwft zijn onmisbaar in de aanpak van witwassen en daarom is het van belang dat zij hun verplichtingen in het kader van de Wwft nakomen.
Daarom ging in 2012 het project Niet-Melders van start op initiatief van het Openbaar Ministerie in samenwerking met het Anti Money Laundering Centre (AMLC) van de FIOD, de landelijke eenheid van de nationale politie, de FIU-Nederland, het Bureau Financieel Toezicht, de Belastingdienst Hollands Midden, het Bureau Toezicht Wwft en DNB. Het project wil het naleefgedrag van de regels van de Wwft verbeteren. U krijgt een update van de resultaten van het project.
 
Actualiteiten
Kortom: actualiteiten te over. Deze komen allemaal aan bod op dit negende jaarcongres over de aanpak van witwassen. Een congres met een fraai palet aan sprekers vanuit de overheid, bedrijfsleven, wetenschap en journalistiek. Een congres bestemd voor iedereen die in de keten van witwasbestrijding actief is en deze een warm hart toedraagt. Een congres waarbij actueel, interactief en leerzaam de kernwoorden zijn. Een congres dat u niet mag missen!

Met onder andere

Projectleider
FIOD, Anti Corruptie Centrum
Senior Supervisor Expert Center Integrity
De Nederlandsche Bank NV
Advocaat/Partner
De Roos & Pen Strafrecht Advocaten
Hoogleraar Accountancy, Nyenrode Business Universiteit Hoogleraar Forensische Accountancy Universiteit Leiden
Nyenrode Business Universiteit
Algemeen directeur
Transparency International Nederland (TI-NL)
Journalist
Follow the Money